Drejtoria për Shërbime Gjuhësore

1. Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore është përgjegjëse për:

a. Përkthimin me shkrim nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas, në raste të caktuara me kërkesë të deputetit edhe në turqisht, të të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit,
b. Përkthimin simultan në gjuhën shqipe, serbe dhe turke në seanca plenare të Kuvendit, mbledhjet e Kryesisë, mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe dëgjimet publike, në pajtim me Rregulloren e Kuvendit,
c. Lektorimin e të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit - procesverbalet, raportet, përfundimet, rekomandimet, rezolutat, mocionet, projektligjet, ligjet dhe amendamentet,
d. Daktilografimin e materialeve të përkthyera/lekturuara në gjuhën shqipe dhe serbe,

 

Tel: 038 211 271, 038 200 10 525

Cel: 044 883 316

Email: [email protected]

 

2. Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore përbëhet nga:
a. Njësia për Përkthim,
Koordinator i njësisë: Antigona Bajrami

Tel: 038 211 261, 038 200 10 520

Cel: 044 131 425

Email: [email protected]

dhe
b. Njësia për Lektorim

Koordinator i njësisë: Besim Kajtazi

Tel: 038 211 260, 038 200 10 533

Cel: 044 148 558

Email: besim [email protected]