Drejtoria për Shërbime Gjuhësore

1. Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore është përgjegjëse për:


a. Përkthimin me shkrim nga gjuha shqipe në atë serbe dhe anasjelltas, në raste të caktuara me kërkesë të deputetit edhe në turqisht, të të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit;

b. Përkthimin simultan në gjuhën shqipe, serbe dhe turke në seanca plenare të Kuvendit, mbledhjet e Kryesisë, mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe dëgjimet publike, në pajtim me Rregulloren e Kuvendit;

c. Lektorimin e të gjitha materialeve në kuadër të Kuvendit - procesverbalet, raportet, përfundimet, rekomandimet, rezolutat, mocionet, projektligjet, ligjet dhe amendamentet;

d. Daktilografimin e materialeve të përkthyera/lekturuara në gjuhën shqipe dhe serbe.

 

Tel: 038 211 271, 038 200 10 525

Cel: 044 883 316

Email: [email protected]

 

2. Drejtoria për  Shërbime Gjuhësore përbëhet nga:
a. Njësia për Përkthim
Koordinator i njësisë: Antigona Bajrami

Tel: 038 211 261, 038 200 10 520

Cel: 044 131 425

Email: [email protected]

 

dhe

 

b. Njësia për Lektorim
Koordinator i njësisë: Besim Kajtazi

Tel: 038 211 260, 038 200 10 533

Cel: 044 148 558

Email: besim k.[email protected]