Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Mërkure, 25.07.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për vitin 2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raporti financiar vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare;
7. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.07.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijës dhe Teknologjisë dhe amendamenteve të Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike dhe amendamenteve të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-059 për Kompleksin Memorial "Adem Jashari" në Prekaz dhe amendamenteve të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Administrate Publikë, Qeverisje Lokale dhe Media;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-022 për Projektligjin për Ndërmarrje Sociale dhe amendamenteve të Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
7. Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2017;
8. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2017;
9. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 04.07.2018 11:00
 • Mbledhje e komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 06 dhe 20 Qershor 2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-067 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-066 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-064 për Patentë Shoferi dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-070 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-071 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-183 për Transportin Tokësor të Mallrave të Rrezikshme dhe amendamenteve e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-068 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2003/11 për Rrugë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-120 dhe amendamenteve e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-069 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor dhe amendamenteve e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores së Kuvendi të Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
10. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2017;
11. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2017;
12. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ të Shërbimeve të Ujit për vitin 2017;
13. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2018;
14. Shqyrtimi i Kërkesës nr. 06-P-064, dt. 26.06.2018 të Komisionit Hetimor Paralamentar në lidhje me shpenzimet për lobim na ana e Presidencës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për miratimin e buxhetit të tij;
15. Shqyrtimi i Propozimit për caktimin e kompensimit për anëtarët e Komisionit për Ndihmë Shtetërore;
16. Shqyrtimi i Kërkesës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e shumës së pagesës për një anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy anëtar të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona;
17. Të ndryshme.

 

 

 • E Hënë, 25.06.2018 11:30
 • Dëgjim publik Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës

1. Dëgjimi publik për Projektligjin nr.06/L-072 për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare.

 

 • E Mërkure, 20.06.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Qarkores se pare buxhetore 2019/01 të Kuvendit të Kosovës.
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Media për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Komisionit Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Projekt-kodin nr. 06/L-006 i Drejtësisë për të Mitur dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate,Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-042 për Gjak dhe Përbërës të Gjakut dhe amendamentet e Komisionit funksional për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-040 për Masat Mbrojtëse në Importe dhe amendamentet e Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-038 për Shërbimet Postare dhe amendamentet e komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim rajonal;
10. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës dhe amendamentet e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport,Inovacion dhe Ndërmarrësi;
11. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06 /L-010 për Noterinë dhe amendamentet e Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
12. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915