Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Mërkure, 17.10.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 19 dhe 26 shtator 2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-054 për Gjykatat dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-059 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete dhe amendamenteve të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
8. Shqyrtimi i Kërkesës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e shumës së pagesës për një anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy anëtar të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona;
9. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 26.09.2018 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Propozimit të Komisionit për Përzgjedhje te anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës;
3. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e kryetarit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik;
4. Shqyrtimi i Kërkesës së Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e shumës së pagesës për një anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy anëtar të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 19.09.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 4, 18 dhe 25 korrik 2018;

3. Shqyrimi i Projektligjit nr.06/L-098 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjete Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e Autostradës Prishtinë-Pejë, segmenti Kijevë-Zahaq;

4. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale;

5. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave;

6. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për gjashtëmujorin e parë të vitit 2018;

7. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2017;

8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizatat Joqeveritare dhe amendamenteve të komisionit funksional për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media;

9. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 25.07.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për vitin 2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raporti financiar vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.04/L-093 për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 18.07.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijës dhe Teknologjisë dhe amendamenteve të Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike dhe amendamenteve të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-059 për Kompleksin Memorial "Adem Jashari" në Prekaz dhe amendamenteve të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Administrate Publikë, Qeverisje Lokale dhe Media;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-022 për Projektligjin për Ndërmarrje Sociale dhe amendamenteve të Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale;
7. Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2017;
8. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2017;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: l[email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915