Komisioni për Buxhet dhe Financa

 • E Enjte, 24.05.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhje e mbajtur e Komisionit, dt. 8.05.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik për vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiare të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-027 për Miniera dhe minerale dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
8. Të ndryshme;

 

 • E Mërkure, 16.05.2018 11:15
 • Takim konsultativ Salla: C 203
 •  

Takim konsultativ i Grupit Punues të Komisionit për Buxhet dhe Financa me akterët relevantë, për Çështjen e Kartonit të Gjelbërt.

 • E Marte, 08.05.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 11 dhe 24 prill 2018;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-072 për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-042 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-044 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-029 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave;
6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-043 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-037 për Tatimin në Vlerën e Shtuar;
7. Takimi me Doganat e Kosovës dhe Administratën Tatimore të Kosovës, në kuadër të procesit të monitorimit të realizimin e planit të të hyrave, për tremujorin e parë të vitit 2018;
8. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-034 për Mbrotjen e Konsumatorëve dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
9. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit;
10. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 25.04.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Autoritetit Kosovar Konkurrencës për vitin 2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Agjencisë për Ndihme Juridike Falas për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Këshillit Pavarur Mbikëqyrës për vitin 2017;
5. Shqyrtimi vjetor i shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2017;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-001 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Liritë Fetare dhe amendamenteve të komisionit funksional për te Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.06/L-012 për Kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën dhe amendamenteve të komisionit funksional për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media;
8. Të ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 11.04.2018 11:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 28 dhe 30 mars 2018;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Kundër Korrupsionit vitin 2017;
5. Shqyrtimi i Raportit financiar vjetor i Zyrës Rregullative për Energji për vitin 2017;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Mërkure, 17.01.2018 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Koordinator Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 626; 044 370 358
 
 
Sabrije Saliuki-Iseini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 641; 044 393 415
 
 
Luljeta Krasniqi Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 675; 044 398 939
 
 
Dashurije Canolli Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 648; 044 372 915