Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

 • E Enjte, 20.12.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit e mbajtur me datë: 30.11.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit me raport amendamente të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-091 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës me raport amendamente të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L- 042 për rregullimin e shërbimeve të ujit me raport amendamente të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
6. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 12.12.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë 24.10.2018 dhe 15.11.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/22 për Kinematografinë, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
6. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
8. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 30.11.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë 27.07.2018 dhe 10.10.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me raport amendamente të Komisionit funksional për Punët të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24, Ligji i Sportit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
7. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, me raport amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Enjte, 15.11.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projekt kodit Penal i Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-087 per kompetencat e zgjerura per konfiskimin e pasurise dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-085 per Mbrojtjen e Sinjalizuesve dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-92 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës dhe amendamenteve të Komisionit për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 061264/L-007 per ndryshimin dhe plotsimin e Ligjit nr.2004/32 per familjen i Kosoves të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit pa amandamenteve;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 24.10.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i zot. Shyqiri Bytyqi, ministër i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, lidhur me çështjen e regjistrimit të pjesëtarëve të komunitetit shumicë për vendet e rezervuara të studentëve të komunitetit joshumicë dhe vendeve të rezervuara në Qendrën e Studentëve, për vitin akademik 2018/2019;
3. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura më: 27.07.2018;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L- 007 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L007 për procedurën jokontestiomore, me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285