Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

  • E Premte, 30.03.2018 09:30
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-037 për Metrologji, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-029 për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguri bërthamore, me amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapsinor;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-032 për Kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06 L/011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-034, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Marte, 27.03.2018 11:00
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
  •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtura me dt. 7.03.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-031 për Pajisjet nën Presion, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
  • E Mërkure, 07.03.2018 09:30
  • Mbledhja e Komisionit Salla: N204
  •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit të mbajtura me dt. 20.02.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe Ligjin nr. 05/L-080, me amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, me amendamente të Komisionit funksional për Mbikëqyrjene e Financave Publike;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Natasha Prica Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 602; 044 380 464
 
 
Drita Çarkaxhiu Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: dri[email protected] Telefoni: 038 200 10 619; 044 222 285