Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Hënë, 28.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor i statistikave zyrtare, për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 16.05.2018 10:00
 • Dëgjim publik Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:


1.Dëgjim publik per Projekt Ligjin per plotësimi dhe ndryshimin i Ligjit Nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës

 

 • E Hënë, 14.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës:

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
3. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 07.05.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare;
3. Shqyrtimi i propozimeve për tekstin e draft Ligjit për RTK-në;
4. Iniciativa e komisionit për plotësim ndryshimin e ligjit për KPM-në dhe për hartim e draft Ligjit të mediave në Kosove;
5. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 18.04.2018 10:00
 • Dëgjim publik Salla: C 203
 •  

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit Nr.06/L-043, për lirinë e asociimit në Organizata Joqeveritare.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 615; 044 127 823
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Nëpunëse administrative Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 613; 044 209 265