Aktivitetet e transparencës së Kuvendit

 • Forumi themeloj Grupin Punues për shqyrtimin dhe përmirësimin e Kodit të Sjelljes në Kuvend

  Forumi caktoj pesë deputet në grupin punues (Selvije Halimi dhe Doruntina Maloku, anëtaret e Komisionit për Legjislacion Shqipe Pantina, Teuta Haxhiu dhe Valdete Bajrami, dhe tre përfaqësues që OJQ-ve aktive në fushën kundër korrupsionit; KDI,Çohu dhe Democracy +. lexo më shumë

 • Puntoria për shqyrtimin e Rregullorës për qasjen e mediave dhe të qytetarëve në Kuvend

  Me 10-11 mars, NDI ndihmoj Grupin Punues të Forumit në organizimin e një puntorie dy ditore për të shqyrtuar Rregulloren për qasjen e mediave dhe të qytetarëve në Kuvend. lexo më shumë

 • Forumi për Transparencë identifikoj çështjet parësore për të punuar në 2017-tën

  Me 3 Nëntorë, gjatë një sesioni për planifikim strategjik anëtarët e Forumit vendosën të fokusohen në katër aktivitete kryesore që do të kontribojnë të rrit bashkëpunimin, transparencën, komunikimin, dhe efikasitetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës ndaj palëve të interesuara. lexo më shumë

 • Kuvendi i Kosovës lansoj transmetimin e Seancave Plenare Live në web

  Pas miratimit të Planit të Veprimit për Transparencë Parlamentare, gjatë javës së parë të tetorit, Kuvendi i Kosovës lansoi transmetimin e seancave plenare live në web, që do të lehtësoj qasjen në informacionet parlamentare. lexo më shumë

 • Forumi lansoi Planin e Veprimit për nje Kuvend të hapur dhe transparent në Diten Ndërkombëtare të Demokracisë

  Me 15 shtatorë, si traditë, me qëllim të nxitjes për dialog dhe komunikim mes deputetëve, shoqërisë civile dhe qytetarëve, Kuvendi organizoj disa aktivitete për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë. lexo më shumë

 • Forumi për Transparencë Parlamentare organizon ditët e diasporës

  Me 21-22 korrik, Kuvendi i Kosovës hapi dyert dhe ftoj diasporën që të vizitoj Kuvendin, në mënyrë që të ju ofroj atyre mundesinë të jenë sa më afër me institucionet e tyre, të njihen me legjislaturën dhe të krijojnë një mekanizëm formal të komunikimit. lexo më shumë

 • Punëtoria e Grupit Punues për hartimin e Planit të Veprimit për Transparencën Parlamentare

  Prej 4 deri me 6 prill, NDI ka organizuar një punëtori dy ditore me anëtaret e Grupit Punues për transparencë parlamentare, që është mbajtur në Durrës, Shqipëri. lexo më shumë

 • Kuvendi miraton rregulloren për menaxhimin e dokumenteve publike

  Me 24 mars, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit miratoi rregulloren për menaxhimin e dokumenteve publike, e cila përcakton përgjegjësitë e stafit të kuvendit për të postuar dokumentet publike në faqen zyrtare të Kuvendit. lexo më shumë

 • Kuvendi i Kosovës tregon qasjen e tij ndaj hapjes dhe angazhimit të qytetarëve në punën e tij

  Prej 24 deri me 26 shkurt, katër anëtarë të Forumit per Transparencë Parlamentare (Zenun Pajaziti, Shqipe Krasniqi, Vullnet Kabashi dhe Visar Rushiti) morën pjesë në konferencen regjionale "Kuvendi transparent-Qytetarë të Angazhuar" organizuar nga NDI në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Sllovakisë. lexo më shumë