Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seanca Plenare

E Enjte, 19.04.2012 10:00

R e n d i i d i t ë s

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
2. Koha për pyetje parlamentare,
3. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,
4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për pasurimin e miellit,

5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për administratën
tatimore dhe procedurat,

6. Shqyrtimi i Raportit të parë për zbatimin e Planit të Veprimit të Kuvendit të
Kosovës për Integrim Evropian, për vitin 2012,

7. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Konkurrencës të Kosovës, për vitin 2011,

8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit, për vitin 2011,

9. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, për vitin 2011,

10. Shqyrtimi i Strategjisë dhe Planit të veprimit kundër korrupsionit, për vitet 2012-2016.

 

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 4
pika 5
pika 6
pika 7
pika 8
pika 9
pika 10