Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seanca Plenare

E Enjte, 03.05.2012 10:00

R e n d i i d i t ë s

1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
2. Koha për pyetje parlamentare,
3. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,
4. Debat parlamentar lidhur me çështjen e personave të zhdukur,

5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për themelimin e Agjencisë për Shërbimet e Navigacionit Ajror,

6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin në të
ardhurat personale,

7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin në të
ardhurat e korporatave,

8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi
vlerën e shtuar,

9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Doganor dhe të
akcizave në Kosovë,

10. Shqyrtimi i Vendimit të Presidencës së Kosovës për kthimin në shqyrtim të Ligjit nr. 04/L-084,
për pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës.

 

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 4
pika 6
pika 7
pika 8
pika 9
pika 10