Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seanca Plenare

E Enjte, 24.05.2012 10:00

R e n d i i d i t ë s


1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
2. Koha për pyetje parlamentare,
3. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,
4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e këmbimit të Notave Diplomatike për statusin e forcave
të huaja mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për menaxhimin e
financave publike dhe përgjegjësitë,
6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për procedurën
kontestimore,
7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për taksën rrugore dhe ekologjike të automjeteve,
8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për grevat,
9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për themelimin e Agjencisë për Shërbimet e Navigacionit Ajror,
10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Teatrot,
11. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Agjencinë e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi
dhe Siguria Bërthamore,
12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për mbeturina,
13. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, për vitin 2011,
14. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Rregullatorit për Ujëra dhe Mbeturina, për vitin 2011,
15. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit për Energji, për vitin 2011,
16. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Pronës, për vitin 2011,
17. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, për vitin 2011,
18. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave, për vitin 2011,
19. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil
të Kosovës, për vitin 2011,
20. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, për vitin 2011,
21. Shqyrtimi i Propozimit të Qeverisë së Kosovës, lidhur me "Listën për Rentat Minerare",
22. Shqyrtimi i Propozimit të Institutit Gjyqësor të Kosovës për emërimin e anëtarëve të
Këshillit Drejtues të Institutit Gjyqësor të Kosovës,
23. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri
lidhur me Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës.

 

 

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 4
pika 5
pika 6
pika 7
pika 8
pika 10
pika 11
pika 12
pika 13
pika 14
pika 15
pika 16
pika 17
pika 18
pika 19
pika 20
pika 21
pika 22
pika 23