Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Premte, 08.12.2017 11:00 në sallën C 203

Rend i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 14.11.2017 dhe 22.11.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05/L-080;
4. Shqyrtimi i Raportit financiar të Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016;
5. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2017;
6. Shqyrtimi i Propozimeve të Panelit Seleksionues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për plotësimin e një pozite për anëtar joekzekutiv të Bordit të BQK-së;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali