Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 12.12.2017 13:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 17.10.2017, 24.10.2017,01.11 dhe 08.11.2017;
3. Shqyrtimi i propozimit të Fakultetit Juridik për zgjedhjen e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës;
4. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik;
6. Shqyrtimi në parim i Projekt-Kodit të Drejtësisë për të Mitur;
7. Shqyrtimi i kërkesës së Shoqatës së Mullisëve të Kosovës (SHMK);
8. Formimi i grupeve punuese për Projektligjin nr.06/L-010 për Noterinë,Projektligjin nr.06/L-009 për Ndërmjetësim,Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo-kontestimore,Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për Trashëgiminë në Kosovë,dhe Projketligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali