Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 07.02.2018 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 30.01.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e SHSKUK-së për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
5. Shqyrtimi i raportit të performancës për Efikasitetin dhe Efektivitetin në Implementimin e Sistemit Informativ unik të Integruar Shëndetësor;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali