Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 06.03.2018 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 02.02.2018 dhe 14.02.2018;
3. Raportim i z. Mahir Yagcilar - Ministër i Administratës Publike, lidhur me përmbushjen e obligimeve në kuadër të agjendës evropiane;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe Ligjin nr. 05/L-080, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali