Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 14.03.2018 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 7.03.2018;
3. Shqyrtimi i rekomandimeve të grupit punues rreth pagave të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-021 për Pajisjet nën Presion dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
6. Miratimi i Raportit me rekomandime lidhur me Projektligjin nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr. 05/L-080;
7. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitet 2019-2021;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali