Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 13.02.2019 11:00 në sallën C 203

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit;
3. Raportim nga Bordi Drejtues i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, lidhur me zhvillimet e fundit të mjeteve pensionale në tregjet financiare;
4. Shqyrtimi i Raporti plotësues me amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, për Projektligjit nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L- 042 për rregullimin e shërbimeve të ujit;
5. Formimi i Grupit Punues për shqyrtimin e Projektligjit nr.06/L-137 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-058 dhe Ligjin nr.04/L-122, si dhe Ligjin nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali