Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Enjte, 13.06.2019 11:00 në sallën C 203

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 29.05.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2019;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja dhe amendamenteve të Komisionit Funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
5. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2018;
6. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2018;
7. Diskutim në lidhje me Kërkesën nr. 590, dt. 16.04.2019 e KOSTT, lidhur me çështjen e pagave;
8. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
9. Të ndryshme.

 

Procesverbali