Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Premte, 30.03.2018 14:00
  Rendi i ditës

  1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik,

  2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-034,

  3. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike,

  4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-026 për azil,

  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-036 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-219 për të huajt,

  6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-029 mbi mbrojtjen nga rrezatimi dhe sigurinë bërthamore,

  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim,

  8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-037 për metrologji,

  9. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit 06/L-041 për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit,

  10. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-031 për pajisjet nën presion,

  11. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës.

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 1
  pika 2
  pika 3
  pika 4
  pika 5
  pika 6
  pika 7
  pika 8
  pika 9
  pika 10
  pika 11