Transkriptet

  Seancë Plenare

  E Enjte, 18.10.2018 10:00
  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

  4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Konfederatës së Zvicrës,

  5. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Belgjikës,

  6. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Traktatit që themelon komunitetin e transportit,

  7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-078 për ratifikimin e "Marrëveshjes bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut në kuadër të Projektit të bashkëpunimit zhvillimor, KSV/019: asistencë teknike në kontekstet e integrimit evropian",

  8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-103 për ratifikimin e ndryshimit dhe plotësimit nr. 1 të Marrëveshjes financiare për IPA 2015 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian,

  9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës,

  10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Ministrinë e Mbrojtjes,

  11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës,

  12. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës,

  13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat e korporatave,

  14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për tatimin në të ardhurat personale,

  15. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar,

  16. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Inspektoratin e punës,

  17. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,

  18. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rregullimin e shërbimeve të ujit,

  19. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e vlerave të Luftës së UÇK-së,

  20. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për pagat në sektorin publik,

  21. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të agjencive të pavarura,

  22. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për zyrtarët publikë,

  23. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për transmetuesin publik të Kosovës,

  24. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive,

  25. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/22 për kinematografinë,

  26. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta,

  27. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-097 për bibliotekat,

  28. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për trashëgiminë kulturore,

  29. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit,

  30. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 Ligji i sportit, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për sport,

  31. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për peticione,

  32. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-049 për inovacion shkencor dhe transfer të dijes dhe teknologjisë,

  33. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës,

  34. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndërmarrjet sociale,

  35. Shqyrtimi i raportit vjetor të Qeverisë për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik të Kosovës për vitin 2017,

  36. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale të Ujësjellësit Prishtina Sh. A për vitin 2017,

  37. Shqyrtimi i raportit vjetor mbi gjendjen në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës për vitin 2017,

  38. Shqyrtimi i raportit vjetor i punës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2017,

  39. Emërimi i kryesuesit dhe anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës,

  40. Emërimi i kryetarit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik,

  41. Emërimi i 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore,

  42. Shkarkimi i z. Shqiprim Pula nga pozita e anëtarit të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare,

  43. Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur për Media nga radha e komunitetit joshumicë,

  44. Formimi i Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga radha e komunitetit serb,

  45. Propozimi i grupeve parlamentare për zëvendësimin e anëtarëve në komisionet parlamentare dhe në atë hetimor,

  46. Emërimi i një (1) anëtari në Komisionin Hetimor Parlamentar.

  Transkripti

  Votimi elektronik

  pika 4
  pika 5
  pika 7
  pika 10
  pika 11
  pika 12