Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Premte, 08.12.2017 11:00
  Rend i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 14.11.2017 dhe 22.11.2017;
  3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05/L-080;
  4. Shqyrtimi i Raportit financiar të Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016;
  5. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2017;
  6. Shqyrtimi i Propozimeve të Panelit Seleksionues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për plotësimin e një pozite për anëtar joekzekutiv të Bordit të BQK-së;
  7. Të ndryshme.

   

  Procesverbali