Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media
  E Hënë, 04.12.2017 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.11.2017;
  3. Diskutim lidhur me Draftligjin për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
  4. Diskutim lidhur me ecurinë e punës së Komisionit për amendamentimin e Projektligjit nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali