Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Marte, 12.12.2017 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.11.2017;
  3. Njoftim i Komisionit nga Zyra e Rregullatorit për Energji - ZRRE, rreth Vendimit të Gjykatës së Apelit për pezullimin e Vendimit të ZRRE-së (V-399-2012), dhe vështirësitë me të cilat po ballafaqohet NP KEK, në nxjerrjen e linjitit, si pasojë e mos zhvendosjes së shtëpive në fshatin Shipitullë dhe Hade;
  4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut - KOSTT sh.a, për vitin 2016;
  5. Te ndryshme;

   

  Procesverbali