Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike
  E Hënë, 11.12.2017 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 16.11.2017;
  3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike nr.06/L-021;
  4. Shqyrtimi i planit vjetor të punës së Zyrës Kombëtare të Auditimit, për sezonin e Auditimit 2017/2018;
  5. Diskutim në lidhje me shqyrtimin e raporteve individuale të auditimit;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali