Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Mërkure, 24.01.2018 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 15.01.2018;
  3. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Lipjanit për vitin 2018;
  4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës;
  5. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016;
  6. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016;
  7. Miratimi i Raportit vjetor të punës së Komisionit për periudhën janar-dhjetor 2017;
  8. Miratimi i Planit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2018;
  9. Të ndryshme.

   

  Procesverbali