Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike
  E Mërkure, 07.02.2018 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 30.01.2018;
  3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
  4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e SHSKUK-së për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016;
  5. Shqyrtimi i raportit të performancës për Efikasitetin dhe Efektivitetin në Implementimin e Sistemit Informativ unik të Integruar Shëndetësor;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali