Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Mërkure, 07.02.2018 11:00
  Rendi i ditës:


  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 24.01.2018;
  3. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016;
  4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
  5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
  6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural;
  7. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr. 06/L-015 mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale;
  8. Të ndryshme.

   

  Procesverbali