Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Premte, 23.02.2018 15:00
  R e n d i i d i t ë s:


  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 07.02.2018;
  3. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05/L-080;
  4. Miratimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin nr. 06/L-015 mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale;
  5. Të ndryshme.

   

  Procesverbali