Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Mërkure, 21.02.2018 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 7.2.2018 dhe 14.2.2018;
  3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-038 për Shërbimet Postare;
  4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-037 për Metrologji;
  5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit;
  6. Formimi i grupeve të punës për shqyrtimin e projektligjeve;
  7. Te ndryshme;

   

  Procesverbali