Ligjet sipas emrit

2012/04-L-139Shpalo (PDF)

Ligji për procedurën përmbarimore

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 20.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-01-2013, Datë 03.01.2013

U miratua nga Kuvendi:
20.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.01.2013