Ligjet sipas emrit

2012/04-L-178Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-196 për parandalimin e pastrimit të parave dhe parandalimin e financimit të terrorizmit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.02.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-03-2013, Datë 26.02.2013

U miratua nga Kuvendi:
11.02.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.02.2013