Ligjet sipas emrit

2012/04-L-186Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-181 për inspektoratin dhe mbikëqyrjen e tregut

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 11.04.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-19-2013, Datë 29.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
11.04.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.04.2013