Ligjet sipas emrit

2012/04-L-145Shpalo (PDF)

Ligji për Organet Qeveritare për shoqërinë e informacionit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 18.04.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-21-2013, Datë 02.05.2013

U miratua nga Kuvendi:
18.04.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
02.05.2013