Ligjet sipas emrit

2004/6Shpalo (PDF)

Ligji për transportin e mallrave të rrezikshme

Nëpërmes këtij ligji synohet të parandalohet rreziku dhe të shtohet mbikqyrja dhe sigurimi i komunikacionit gjatë transportit të mallrave rrezikshme të cilat me vetit vetëndezëse, helmuese, shpërthyese, avulluese infektuese dhe radioaktive paraqesin rrezik për sigurin e njerëzve dhe të mjedisit, rregullon kushtet për transportin e mallrave të rrezikshme në sektorin individual të transportit, obligimet e personave të përfshirë në Transportin e Mallrave të Rrezikshme, kompetencat dhe përgjegjësit e autoriteteve përkatëse rreth mbikqyrjes lidhur me zbatimin e këtij ligji.

U miratua nga Kuvendi:
01.04.2004
U shpall nga PSSP:
05.06.2004