Ligjet sipas emrit

04/L-084Shpalo (PDF)

Ligji për pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës

Shpallur me Vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 04-V-350, datë 03.05.2012

U miratua nga Kuvendi:
15.03.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.05.2012