Ligjet sipas emrit

04/L-201Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04-L-165 për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 25.07.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-49-2013, Datë 12.09.2013

U miratua nga Kuvendi:
25.07.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
12.09.2013