Ligjet sipas emrit

04/L-185Shpalo (PDF)

Ligji për tarifat e veçanta të akcizës për prodhimin fillestar dhe prodhimin e vogël të produkteve alkoolike të prodhuara në Kosovë

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 17.01.2014

U miratua nga Kuvendi:
26.12.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
17.01.2014