Ligjet sipas emrit

04/L-246Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.03.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-008-2014, Datë 26.03.2014

U miratua nga Kuvendi:
14.03.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
26.03.2014