Ligjet sipas emrit

2003/26Shpalo (PDF)

Ligji për produktet medicinale dhe pajisjet medicinale

Me këtë Ligj përcaktohet përdorimi i produkteve medicinale dhe pajisjeve medicinale te njerëzit dhe në veterinari, kushtet për prodhimin dhe venjen e tyre në qarkullim e sherbim si dhe sigurimin e kushteve për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e tyre.

U miratua nga Kuvendi:
04.12.2003
U shpall nga PSSP:
07.07.2004