Ligjet sipas emrit

04/L-237Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-042 për prokurimin publik në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Shpallur, në pajtim me nenin 80.5 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, datë, 14.04.2013

U miratua nga Kuvendi:
20.03.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2014