Ligjet sipas emrit

2004/21Shpalo (PDF)

Ligji për Veterinarinë

Me këtë ligj rregullohet luftimi dhe parandalimi i sëmundjeve infektive të kafshëve, praktika mjekësore veterinare, qarkullimi i kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore, kontrolli veterinar i importit, eksportit dhe kalimit tranzit të kafshëve të gjalla dhe produkteve me origjinë shtazore, përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve te institucioneve qeveritare dhe komunale, si dhe të individëve në këtë fushë.

U miratua nga Kuvendi:
16.06.2004
U shpall nga PSSP:
30.07.2004