Ligjet sipas emrit

05/L-043Shpalo (PDF)

Ligji për faljen e borxheve publike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 22.07.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-019-2015, Datë 07.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
22.07.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.08.2015