Ligjet sipas emrit

05/L-017Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-246 për pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për Institucionet e Autorizuara Shtetërore për siguri

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.07.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-023-2015, Datë 11.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
23.07.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
11.08.2015