Ligjet sipas emrit

05/L-046Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/-L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 16.07.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-018-2015, Datë 03.08.2015

U miratua nga Kuvendi:
16.07.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
03.08.2015