Ligjet sipas emrit

05/L-071Shpalo (PDF)

Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovëspër vitin 2016

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.12.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-037-2015, Datë:29.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
14.12.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.12.2015