Ligjet sipas emrit

05/L-068Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04/L-042 për prokurimin publik të Republikës së Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin 04/L-273

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 14.12.2015, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-041-2015, Datë 29.12.2015

U miratua nga Kuvendi:
14.12.2015
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
29.12.2015