Ligjet sipas emrit

05/L-092Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04/L-042 për prokurimin publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin 04/L-237 dhe me ligjin 05/L-068

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 19.02.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-002-2016, Datë 01.03.2016

U miratua nga Kuvendi:
19.02.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
01.03.2016