Ligjet sipas emrit

2004/29Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimet dhe plotësimet e ligjit Nr. 2003/3 për pyjet e Kosovës

Duke pasur parasysh nevojën për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit nr.2003/3 për Pyjet e Kosovës për krijimin e kushteve që ligji të gjej zbatueshmëri të plotë dhe duke pasur parasysh ndryshimet me Kodin Penal të Kosovës

U miratua nga Kuvendi:
28.07.2004
U shpall nga PSSP:
14.10.2004