Ligjet sipas emrit

2004/33Shpalo (PDF)

Ligji për blegtorinë e Kosovës

Me qëllim të rregullimit të mbarështimit të kafshëve shtëpiake, tregtimin e ushqimit dhe aditivëve për kafshët shtëpiake, standardet e kualitetit sa i përket klasifikimit dhe kategorizimit të prodhimeve blegtorale të prodhuara në fermë të shitura industrisë përpunuese dhe standardeve zooteknike për rritjen e kafshëve shtëpiake

U miratua nga Kuvendi:
08.09.2004
U shpall nga PSSP:
14.10.2004