Ligjet sipas emrit

05/L-116Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 04/L-101 për Fondet pensionale të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin 04/L-115 dhe ligjin 04/L-168

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-003-2017, Datë 06.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
23.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
06.01.2017