Ligjet sipas emrit

05/L-119Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-043 për faljen e borxheve publike

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 29.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-006-2017, Datë 13.01.2017

U miratua nga Kuvendi:
29.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
13.01.2017