Ligjet sipas emrit

05/L-150Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-209 për Bankën Qëndrore të Republikë së Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 10.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-012-2017, Datë 23.03.2017

U miratua nga Kuvendi:
10.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
23.03.2017